Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy Lysekils Simsällskap


För oss i Lysekils simsällskap är det viktigt att alla medlemmar
behandlas lika. Att alla har lika värde oavsett nationalitet, etniskt
ursprung, kön, ålder, religion, sexuell läggning samt fysiska eller
psykiska förutsättningar och ska få vara med i föreningens
idrottsverksamhet. Alla barn och ungdomar i Lysekils simsällskap
ska ingå i en kamratlig och trygg social gemenskap.


Lysekils simsällskap ska verka för:
 jämställd idrott, vilket innebär att flickor och pojkar ger samma
rättigheter, möjligheter och förutsättningar att utvecklas i sin
idrott.
 kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och
prioriteras på ett likvärdigt sätt.
 att alla har likvärdiga möjligheter att delta i och utöva sin idrott
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder,
sexuell läggning, ålder, fysik eller psykisk förmåga.
 kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i beslutande organ.
 kvinnor och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas
tillvara och får påverka klubbens utveckling.